TFRS16 Kiralamalar Standardı 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 16.04.2018 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Standartla, şirketlerin finansal durumu hakkında daha güvenilir ve şeffaf bilgi sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Yatırımcıların firmaların finansal yapısını daha doğru ölçmeleri sağlanırken, faaliyet kiralamasından kaynaklanan tutarların da düzeltilmesi gerekliliği ortadan kalkacaktır.

Standardın Amacı

IAS16/TFRS16 standardında, uzun süreli kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasıyla ilgili ilkeler yer almakta olup, standardın amacı kiracı ve kiraya verenlerin kiralama işlemlerini gerçeğe uygun bir şekilde göstererek ihtiyaca uygun bilgilerin sağlanmasıdır.

Bir sözleşme bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözleşme, bir kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içerir (TFRS 16, paragraf 9).

İşletme bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını değerlendirirken tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkı ve tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkını birlikte dikkate alır.

  1. Kullanımdan ekonomik yarar elde etme hakkı: Müşterinin ilgili varlığın kullanımını kontrol etmesi için kullanım süresince varlığın kullanımından sağlanan ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkına sahip olması gerekir.
  2. Kullanımı yönetme hakkı: Sözleşmede yer alan kullanım hakkı çerçevesinde müşteri kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını değiştirebiliyorsa varlığın kullanımını yönetme hakkına sahiptir.

Biz ne yapıyoruz

Adendum olarak ilk muhasebeleştirme ve ilerleyen yıllarda; varlıkların kullanım hakkı tutarları, faiz giderleri, birikmiş ve dönemsel amortismanların aktüeryal esaslarla hesaplanması ve ilgili finansal tablolarda TFRS 16'ya göre raporlanmasını sağlıyoruz.